FIGARO - Vyhraj auto!

Podrobné pravidlá spotrebiteľskej súťaže FIGARO – Vyhraj auto

 

1.      Predmetom týchto Podrobných pravidiel spotrebiteľskej súťaže je úprava podmienok         a priebehu spotrebiteľskej súťaže s názvom „FIGARO – Vyhraj auto“ vyhlásenej spoločnosťou TIMP, s. r. o. so sídlom Centrum 25/30, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 713 363, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 21488/R (ďalej len „Usporiadateľ“).

 2.      Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

3.      Trvanie súťaže:

Súťaž je realizovaná na území Slovenskej republiky len v sieti predajní označených logom CBA v termíne od 11.01.2018 do 24.01.2018.

Podrobné pravidlá sú po celú dobu súťaže zverejnené na www.timp.sk.

 4.      Účasť v súťaži:

Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom.

 5.      Podmienky súťaže:

Každý zákazník slovenských predajní označených logom CBA, ktorý v čase od 11.01.2018 do 24.01.2018 zrealizuje nákup, súčasťou ktorého budú čokoládové výrobky s logom FIGARO v minimálnej hodnote 2,99 €, má možnosť zúčastniť sa žrebovania, ak na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, presnú adresu, telefón a pokladničný blok do 29.1.2018 doručí na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica. Žrebovanie sa uskutoční 12.2.2018. Výherca bude o výhre oboznámený formou výhernej listiny, ktorá bude zverejnená v slovenských predajniach označených logom CBA a na www.timp.sk..

 6.      Výhry:

1 x osobný automobil Škoda Citigo v hodnote 7 834 €,

107 x nákup v hodnote 30 €.

Výherca je povinný poskytnutú výhru v hodnote prevyšujúcej 350,00 € zdaniť ako ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 32 ods. 1 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak v danom období dosiahol príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výhry nie je možné následne vymieňať ani za ne žiadať peňažné plnenie.

Vymáhanie účasti v súťaži alebo súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené.

 7.      Žrebovanie:

Žrebovanie sa uskutoční 12.02.2018 – zo všetkých platných pokladničných dokladov doručených do 29.01.2018, vrátane. Výsledky súťaže, ktoré budú Usporiadateľom a/alebo tretími osobami podieľajúcich sa na zabezpečení súťaže zverejnené v súlade s týmito pravidlami, sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí usporiadateľ a nie sú oprávnení požadovať vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry. Výherca bude o výhre oboznámený formou výhernej listiny, ktorá bude zverejnená v slovenských predajniach označených logom CBA a na www.timp.sk do 28.02.2018.

V prípade, ak do 30.04.2018 výherca neprevezme výhernú cenu, prepadáva táto v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

Výherné nákupy v hodnote 30 € sú zabezpečované v spolupráci s prevádzkovateľmi predajní označených logom CBA. Preto tieto výhry budú uplatňované v mieste realizácie výherných nákupov.

 8.      Vylúčenie zo súťaže:

V prípade podozrenia, že súťažiaci dosiahol svoju výhru v súťaži podvodným jednaním alebo jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto súťaže, bude súťažiaci vylúčený, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Kópia pokladničného bločku vytlačená priamo z pokladne nebude akceptovaná. Ak sa Usporiadateľ dozvie, že výherca pre účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

 9.      Osobné údaje:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“) súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a poštová adresa, pre účely účasti v súťaži (najmä vyhodnotenie, žrebovanie, oznámenie výsledkov súťaže, a to aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska a mesta na webovej stránke Usporiadateľa a/alebo tretích osôb podieľajúcich sa na zabezpečení súťaže, odovzdaní výhier výhercom a overovaní výhercov Usporiadateľom a/alebo tretími osobami podieľajúcich sa na zabezpečení súťaže), ako aj na marketingové účely, a zároveň s poskytnutím a sprístupnením osobných údajov tretím osobám podieľajúcich sa na zabezpečení súťaže, na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže a rok po skončení súťaže bez finančnej náhrady. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu na ich spracovanie je dobrovoľné. Súťažiaci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné okamihom doručenia Usporiadateľovi. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas, aby tieto osobné údaje boli spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených zabezpečením, prevádzkou a správou tejto súťaže. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie súťažiaceho z ďalšej účasti v súťaži. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s jej pravidlami. Účastník súťaže je v zmysle § 28 ZOOÚ oprávnený od Usporiadateľa požadovať v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme. Účastník súťaže má právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Informačné povinnosti vyplývajúce Usporiadateľovi z § 15 ods. 1 ZOOÚ sú splnené uverejnením potrebných údajov na webovom sídle Usporiadateľa: www.timp.sk. Účastník súťaže účasťou v súťaži zároveň súhlasí s tým, že všetky informačné povinnosti vyplývajúce Usporiadateľovi zo ZOOÚ, vrátane povinnosti podľa § 8 ods. 6 ZOOÚ, môžu byť splnené Usporiadateľom aj uverejnením potrebných údajov na webovom sídle Usporiadateľa: www.timp.sk, a to v lehote/lehotách uvedenej/uverejnených v ZOOÚ, pokiaľ ZOOÚ výslovne nevyžaduje písomnú formu takéhoto oznámenia.

 10.     Zodpovednosť Usporiadateľa

 Na výhry v súťaži nie je právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („OZ“), výhry nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vznikli alebo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži a/alebo jej prevzatím. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani za chyby výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

 11.  Záverečné ustanovenia

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť tieto Podrobné pravidlá spotrebiteľskej súťaže novými podmienkami resp. pravidlami; zmeny alebo nové podmienky resp. pravidlá tejto súťaže budú zverejnené na webovej stránke Usporiadateľa. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo súťaž zrušiť. Ustanovenia týchto pravidiel, priebeh súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými ustanoveniami OZ. Vzťahy vzniknuté medzi súťažiacim a Usporiadateľom sa riadia týmito pravidlami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.